Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rian Crins, Arbeidsdeskundig AdviesVan toepassing op de opdrachten aan en overeenkomsten met Rian Crins, Arbeidsdeskundig Advies, gevestigd te Roermond, hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1 - Algemeen
1.    0pdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2.    Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in het contract.
3.    Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
4.    Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden  /verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdracht of overeenkomst.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep en bedrijfsomschrijving worden aangegaan.
2.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
3.    Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.    De gedrags-en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de verplichtingen voor de opdrachtnemer die daaruit voortvloeien steeds volledig te zullen respecteren.
5.    Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden uit het feit dat opdrachtnemer deze voorwaarden soepel toepast.
6.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook  niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldende bepaling zal door opdrachtnemer worden vervangen door een rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Artikel 3 - Aanvang en duur van de overeenkomst
1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht / overeenkomst blijkt dat deze is aangegaan voor een bepaalde tijd.
2.    De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat opdrachtgever en opdrachtnemer mondeling de overeenkomst afstemmen.
3.    De inhoud van de opdracht / overeenkomst is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
4.    De overeenkomst eindigt indien:
•    Aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.
•    Er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst door een der partijen en de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling en verstrijking van de aanmaningstermijn de overeenkomst ontbindt.


Artikel 4 - Gegevens opdrachtgever
1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die de opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
2.    Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 5 - Uitvoering opdracht
1.    Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht / overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan nadat hierover overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtnemer.
2.    Opdrachtnemer spant zich in de opdracht / overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
3.    Opdrachtnemer garandeert continuïteit in de dienstverlening behoudens in geval van overmacht. Opdrachtnemer mag daartoe, in overleg met de opdrachtgever, werkzaamheden uitbesteden en behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.
4.    Opdrachtnemer voert de opdracht / overeenkomst uit in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).
5.    De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht / overeenkomst te verlenen en opdrachtnemer al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat desgevraagd kantoorruimte, spreekruimte en hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld.
6.    Klachten of claims inzake de dienstverlening dient de opdrachtgever uiterlijk veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.


Artikel 6 - Honorarium
1.    Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht / overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3.    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.
4.    Indien een door de opdrachtnemer, ten behoeve van de uit te voeren opdracht / overeenkomst, opgeroepen cliënt niet verschijnt of bij bezoek niet thuis blijkt te zijn, is de opdrachtgever behouden de gemaakte kosten voor de opdrachtnemer te voldoen.
5.    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.    Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
7.    Het staat opdrachtnemer vrij de prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.


Artikel 7 - Betaling
1.    Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen twee (2) weken na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro's.
2.    Indien opdrachtgever niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten vanaf de vervaldatum, de wettelijke rente in rekening te brengen tot op datum van algehele voldoening.
3.    Alle, in redelijkheid, gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,-.
4.    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
5.    Bij het uitblijven van tijdige betaling, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht / overeenkomst op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
6.    Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan opdrachtnemer nadere zekerheden verlangen.


Artikel 8 - Reclames
1.     Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk uiterlijk 14 dagen na verzenddatum van de stukken waarover opdrachtgever reclameert aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Overschrijding van de termijn doet alle rechten ter zake van de niet tijdig gemelde gebreken in werkzaamheden en / of factuur vervallen.
2.    Een reclame als bedoeld in het eerste lid schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat:
•    Opdrachtgever de opdrachtnemer onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd;
•    Werkzaamheden die in overleg met de opdrachtgever aan een derde zijn opgedragen niet, ondeugdelijk en/of ontijdig zijn uitgevoerd;
•    Opdrachtgever de opdrachtnemer niet heeft toegestaan het naar redelijk oordeel van de opdrachtnemer mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden te realiseren.
2.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, fax of e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
3.    Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
4.    ledere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van ingeschakelde derden door opdrachtnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of bij haar in dienst zijnde werknemers hiervoor aansprakelijkheid dragen.
6.    Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de werkzaamheden is beperkt tot uitsluitend de directe schade en de opdrachtsom. 


Artikel 10 - Geheimhouding en auteursrechten
1.    Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt indien de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarin deze stukken van belang kunnen zijn.
2.    Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
3.    Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
4.    Bij opdrachtnemer berust het auteursrecht van de modellen, technieken, software, instrumenten en protocollen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en door opdrachtnemer zijn ontwikkeld.


Artikel 11 - Opzegging
1 .    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats
hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere aanpassingen. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
2.    Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
3.    Indien de opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden om de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.


Artikel 12 - Geschillen
1.    In geval van een geschil zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden om een oplossing voor het geschil te vinden.
2.    Indien opdrachtgever en opdrachtnemer er binnen 4 weken niet in zijn geslaagd tot een oplossing van het geschil te komen zullen zij ieder een deskundige benoemen. Deze deskundigen zullen gezamenlijk een derde, onafhankelijke, voorzitter aanwijzen. Het door dit college van deskundigen uit te brengen advies zal voor opdrachtgever en opdrachtnemer bindend zijn.


Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1.    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen die verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer zullen bij uitsluiting van andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief competent is voor de vestigingsplaats waar opdrachtnemer gevestigd is.


Rian Crins, Arbeidsdeskundig Advies, algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond, onder nummer 71085408